Komunikat prasowy

26.9.2011

Ostrawa (26. 9. 2011) – Spółka węglowa OKD planuje wykonanie badań zasobów węgla i gazu w okolicy Frensztatu pod Radgoszczem. Celem jest uzyskanie nieodzownej informacji dla przyszłych procesów decyzji.

„Żebyśmy mogli z pełną odpowiedzialnością mówić o przyszłości kopalni, musimy posiadać obiektywne dane, a nie 30 lat stare szacunki. To nasza odpowiedzialność wobec naszych akcjonariuszy, którzy finansują kosztowny tryb konserwacyjny, a taże wobec państwa, które jest właścicielem tego złoża“ – oświadczył dyrektor generalny i prezes zarządu OKD Klaus-Dieter Beck. Jednocześnie zapewnił, że badania nie będą miały żadnego wpływu na życie ludzi w okolicy ani na beskidzką przyrodę.

W Kopalni „Frensztat”, którą państwo wybudowało w latach 80. minionego wieku, OKD zapewnia obecnie tzw. tryb konserwacyjny. Państwowa koncepcja surowcowa, uchwalona przez rząd, nakazuje firmie troszczyć się o to ostatnie liczące się złoże węgla kamiennego w Europie Środkowej tak, aby nie straciło ono niczego ze swej wartości.


Jak będą wyglądały badania?

Spółka OKD planuje budowę mniej więcej 900 metrów pod ziemią w już istniejących odwiertach sztolni rozpoznawczej o długości około tysiąca metrów. Prace nie spowodują żadnych skutków na powierzchni, ludzie żyjący w okolicy w żaden sposób ich nie odczują. Firma nie szkuje także żadnych ingerencji w środowisko naturalne, nie planuje budowy nowych obiektów ani głębienia szybów. Skała płonna będzie odwożona na hałdę Kopalni „Pasków”.

Jakie kroki w związku z badaniami OKD obecnie podejmuje?

Wykonanie prac badawczych w Kopalni „Frensztat” musi zaakceptować urząd górniczy. Jeszcze przed złożeniem wniosku do urzędu górniczego OKD chce sobie potwierdzić przesłanki, że prace badawcze nie bądą miały żadnego wpływu na środowisko w okolicy kopalni. Dlatego opracowało tzw. dokumentację EIA, pokazującą wpływ badań na środowisko. Obecnie, zgodnie z ustawą, żąda opinii Rezerwatu Krajobrazowego Beskidy i innych podmiotów, których dotyczy zamiar przeprowadzenia badań.

Jak długo powinny badania trwać?

Badania włącznie z przygotowaniami i końcową oceną powinny trwać przez mniej więcej cztery lata, w tym same badania pod ziemią około dwu i pół roku.

Co to złoże Frensztat–Trojanowice?

Koło gminy Frensztat znajduje się ostatnie liczące się złoże węgla kamiennego w Europie Środkowej. W latach 70. minionego wieku państwo wyznaczyło tu obszar górniczy i zbudowało kopalnię – dwie wieże i około tysiąca metrów głębokie szyby. Kopalnia nigdy jednak nie rozpoczęła eksploatacji. Na początku lat 90. doszło do wygaszenia przemysłu górniczego, hutniczego i stalowniczego w Czechach. W związku z tym w 1995 roku państwo zleciło OKD utrzymywanie w kopalni tzw. trybu konserwacyjnego.

Co to tryb konserwacyjny?

W kopalni nie prowadzi się wydobycia, ale istniejące wyrobiska są wentylowane, pompuje się z nich woda i wykonywane są tu prace konserwacyjne i naprawy. Celem trybu konserwacyjnego jest ochrona złoża węgla kamiennego przed utratą wartości. Tryb konserwacyjny kosztuje spółkę rocznie dziesiątki milionów koron.

Jakie zamiary ma OKD w związku z Kopalnią „Frensztat?

Działalność konserwacyjna w Kopalni „Frensztat“ kosztuje spółkę OKD rocznie dziesiątki milionów koron, i to bez tego, żeby było wiadomo, czy i w jakich warunkach złoże w ogóle nadawałoby się do eskploatacji. W celu oceny przyszłości kopalni, OKD nie posiada w chwili obecnej dostatecznej ilości informacji. Do dyspozycji ma tylko dane szacunkowe sprzed trzydziestu lat, które uzyskano podczas ostatnich badań rozpoznawczych złoża.

Dlatego OKD chce teraz zejść pod ziemię i przez wykonanie prac badawczych sprecyzować i uzupełnić kompleksowe informacje nie tylko na temat wielkości i jakości zasobów węgla i gazu, ale także o warunkach zalegania złoża i warunkach geologicznych w kopalni. W już istniejącej Kopalni „Frensztat“ chce na głębokości 900 metrów pod ziemią wybudować mniej więcej kilometrową sztolnię rozpoznawczą, która umożliwi spółce uzyskanie ważnych informacji potrzebnych do podjęcia dalszych decyzji na temat losów kopalni.

Czy oznacza to, że OKD chce prowadzić w kopalni wydobycie?

Nie. Wykonanie prac badawczych w kopalni to zdecydowanie nie wydobycie. Eksploatacji OKD aktualnie nie przewiduje. O dalszej przyszłości kopalni będzie można prodwadzić dyskusję dopiero po skończeniu badań.

W jaki sposób badania dotkną ludzi z okolicy kopalni i okolicznego krajobrazu?

Prace badawcze na głębokości prawie jednego kilometra pod ziemią nie spowodują na powierzchni w ogóle żadnych skutków. Ludzie z okolicznych gmin, takich jak Frensztat pod Radgoszczem, Trojanowice, Rożnow pod Radgoszczem i innych w ogóle niczego nie odczują. Nie spowodują też żadnych przekształceń okolicznych terenów. OKD w związku z wykonaniem badań nie planuje budowy nowych obiektów ani głębienia szybów. Skałę płonną, czyli odpad z budowy podziemnej sztolni, OKD będzie odwozić na hałdę Kopalni „Pasków“ (Frydecko-Misteckie). Zakładana frekwencja przejazdu pięciu samochodów ciężarowych w ciągu dnia jest porównywalna ze zwykłym zaopatrzeniem gmin.


Więcej informacji na stronach internetowych www.dulfrenstat.cz.

Vladislav Sobol
rzecznik OKD, S.A.

 

Informacje uzupełniające

Fakty o Kopalni „Frensztat“:

 • Budowa Kopalni „Frensztat“ (obecnie zakład „Frensztat“, spadający organizacyjnie pod Kopalnię „Pasków“) została rozpoczęta w 1981 roku. W kopalni nigdy nie uruchomiono wydobycia.
 • Kopalnia składa się z dwu szybów – szyb numer 4 ma głębokość 943 metrów i szyb numer 5 ma głębokość 1088 metrów. Obydwa szyby są połączone na poziomie 590 metrów.
 • Złoże Frensztat - Trojanowice przedstawia ostatnie znane większe zasoby węgla kamiennego jako strategicznego surowca na terytorium Republiki Czeskiej. Z tego powodu złoże należy chronić przed poszkodowaniem i nie należy podejmować nieodwracalnych kroków bez tego, żeby państwo wiedziało, jak duże są te zasoby.
 • Spółka OKD jako zarządca obszaru górniczego na terenie Frensztat ma obowiązek zapewnić, żeby nie doszło do utraty wartości złoża. OKD prowadzi w kopalni w szczególności pompowanie wody, wentylację i nieodzowne remonty, na co rocznie wydaje aż 60 milionów koron.

Następne kroki OKD w związku z badaniami złoża Frensztat–Trojanowice:

 • Planowane badania rozpoznawcze złoża mają na celu sprecyzowanie informacji o warunkach geologicznych, wielkości zasobów oraz jakości węgla kamiennego i gazu.
 • Zezwolenie na badania złoża wydaje obwodowy urząd górniczy. Zanim OKD złoży wniosek o wydanie zezwolenia, chce potwierdzić sobie założenia, że badania nie będą miały żadnego wpływu na mieszkańców i środowisko w okolicach Frensztatu.
 • Przed złożeniem wniosku do obwodowego urzędu górniczego, OKD przedłoży do Ministerstwa Środowiska Naturalnego RC (lub do Urzędu Wojewódzkiego Województwa Morawsko-Śląskiego) dokumentację EIA, dokumentującą wpływ projektu na środowisko.
 • Obecnie spółka OKD wezwała Zarząd Rezerwatu Krajobrazowego Beskidy do wydania opinii w sprawie projektu badań. Oświadczenie to jest obowiązkową częścią dokumentacji EIA.
 • Projekt wyrobiska rozpoznawczego jest planowany na okres czterech lat. Na przygotowanie techniczne przewidywany jest rok czasu, samo drążenie wyrobiska zajmie dwa i pół roku, a ocena uzyskanych danych minimalnie sześć miesięcy. Od strony technicznej będzie chodziło o budowę mniej więcej kilometrowej sztolni na głębokości około 900 metrów na terenach, na których nie ma żadnej zabudowy.
 • Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz z uwagi na lokalizację złoża badania nie będą miały wpływu na okolicę. Ludzie żyjący w pobliżu kopalni nie odczują żadnych wstrząsów ani ruchów terenu. Także odwóz skały płonnej z odwiertów badawczych nie podniesie w sposób skokowy frekwencji na miejscowych drogach. Zakłada się maksymalną frekwencję 5 samochodów ciężarowych z przyczepą w ciągu dnia.

Co konkretnie oznacza proces EIA:

 • EIA to skrót angielskiego terminu Environmental Impact Assessment. Chodzi o dokumentację mającą na celu ocenę wpływu projektów czy przedsięwzięć na środowisko.
 • Ocena wpływu na środowisko jest w Republice Czeskiej regulowana ustawą nr 100/2001 Dz.U. o ocenie wpływów na środowisko, w brzmieniu późniejszych przepisów (ostatnia nowelizacja ustawa nr 436/2009 Dz.U.). Ustawa ta nawiązuje do regulacji prawnej Unii Europejskiej, gdzie proces EIA jest regulowany dyrektywą EIA – Dyrektywą Rady Europy z dnia 27 czerwca 1985 w sprawie oceny wpływów niektórych społecznych i prywatnych przedsięwzięć na środowisko w brzmieniu:
  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/EWG z dnia 23 kwietnia 2009,
  • Dyrektywy Rady 97/11/EWG z dnia 3 marca 1997 L 73 5 14.3.1997,
  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/EWG z dnia 26 maja 2003.
 • Istotą procesu oceny jest systematyczne badanie i ocena możliwych wpływów projektu czy przedsięwzięcia na środowisko we wszystkich ważnych kontekstach. Celem jest stwierdzić, opisać i ocenić zakładane wpływy przygotowanych projektów czy przedsięwzięć na środowisko i zdrowie publiczne w celu ograniczenia niepożądanych skutków na środowisko.
 • Proces EIA zawsze poprzedza zezwolenie na realizację projektu czy zamierzenia. Bez wyników tego procesu urząd wydający zezwolenie (np. urząd budowlany) nie może podjąć decyzji o wydaniu zezwolenia.

Powrót

 

Zdjęcia

Kopalnia OKD Frenštát- Ilustracja

01

02

03

+ Zdjęcia

04

05