TISKOVÉ SDĚLENÍ: Společnost OKD chce prozkoumat zásoby uhlí a plynu na Frenštátsku

26.9.2011

Ostrava (26. září 2011) – Těžební společnost OKD má v plánu prozkoumat zásoby uhlí a plynu v okolí Frenštátu pod Radhoštěm. Cílem je získat nezbytné informace pro budoucí rozhodování.

„Abychom mohli odpovědně jednat o budoucnosti dolu, potřebujeme znát objektivní údaje a ne 30 let staré odhady. Je to naše odpovědnost vůči našim akcionářům, kteří financují nákladný konzervační režim, a také směrem ke státu, kterému toto ložisko patří,“ oznámil generální ředitel a předseda představenstva OKD Klaus Dieter Beck. Zároveň se zavázal, že průzkum nebude mít žádný vliv na život lidí v okolí ani na beskydskou přírodu.

V Dole Frenštát, který stát vybudoval v 80. letech minulého století, nyní OKD zabezpečuje konzervační režim. Státní surovinová koncepce schválená vládou firmě ukládá starat se o toto poslední významné ložisko černého uhlí ve střední Evropě tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení.

Jak bude průzkum vypadat?

Společnost OKD plánuje zhruba 900 metrů pod zemí vybudování přibližně tisíc metrů dlouhé průzkumné chodby, která bude navazovat na již v minulosti vybudovaná důlní díla. Práce nebudou mít žádný dopad na povrch, lidé žijící v okolí je nijak nepocítí. Firma nechystá ani žádné zásahy do životního prostředí, neplánuje budování nových staveb ani hloubení jam. Hlušinu bude odvážet na odval Dolu Paskov.

Jaké kroky OKD v souvislosti s průzkumem nyní podniká?

Provedení průzkumných prací v Dole Frenštát musí schválit Obvodního báňský úřad v Ostravě. Ještě před podáním žádosti na báňský úřad si OKD chce potvrdit předpoklady, že průzkumné práce nebudou mít žádný vliv na životní prostředí v okolí dolu. Proto zpracovalo tzv. dokumentaci EIA dokládající vliv průzkumu na životní prostředí. Nyní si v souladu se zákonem vyžádá vyjádření Chráněné krajinné oblasti Beskydy a dalších dotčených subjektů k záměru průzkumu.

Jak dlouho bude průzkum trvat?

Průzkum včetně jeho přípravy a závěrečného vyhodnocení by měl trvat zhruba čtyři roky, z toho samotný podzemní průzkum zhruba dva a půl roku.

Co je to ložisko Frenštát–Trojanovice?

U obce Frenštát se nalézá poslední významné ložisko černého uhlí ve střední Evropě. V 70. letech minulého století zde stát vyznačil dobývací prostor a vybudoval důl – dvě věže a zhruba tisíc metrů hluboké jámy. Důl však nikdy nebyl otevřen pro těžbu. Na začátku 90. let došlo k útlumu těžebního i hutního a ocelářského průmyslu u nás. V této souvislosti stát v roce 1995 pověřil OKD, aby důl udržovalo v tzv. konzervačním režimu.

Co je to konzervační režim?

V dole se netěží, ale stávající šachty jsou odvětrávány, odčerpává se z nich voda a provádí se zde základní údržba a opravy. Cílem konzervačního režimu je chránit ložisko černého uhlí a plynu před znehodnocením. Konzervační režim přijde společnost ročně na desítky milionů korun.

Jaký záměr má OKD s Dolem Frenštát?

Udržovací činnosti v Dolu Frenštát stojí společnost OKD desítky milionů korun ročně, aniž by bylo zřejmé, zda a za jakých podmínek by bylo ložisko vůbec vytěžitelné. Pro posouzení budoucnosti dolu nemá OKD v současné chvíli dostatek objektivních informací. K dispozici má pouze třicet let staré údaje z posledních průzkumů ložiska. Proto se OKD chce nyní podívat pod zem a provedením průzkumných prací zpřesnit a doplnit komplexní informace nejen o rozsahu a kvalitě zásob uhlí a plynu, ale také o jejich uložení a geologických podmínkách v dole. V již existujícím Dolu Frenštát chce v hloubce 900 metrů pod zemí vybudovat asi kilometr dlouhou průzkumnou chodbu, která společnosti umožní získat důležité informace potřebné k dalšímu rozhodnutí o osudu dolu.

Znamená to, že OKD chce v lokalitě těžit?

Ne. Provedení průzkumných prací v dole rozhodně není těžbou. S ní OKD aktuálně nepočítá. O další budoucnosti dolu bude možné diskutovat až po dokončení průzkumu.

Jak se průzkum dotkne lidí z okolí dolu a okolní krajiny?

Průzkumné práce v hloubce téměř jeden kilometr pod zemí se na povrchu vůbec neprojeví. Lidé z okolních obcí, jako jsou Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice, Rožnov pod Radhoštěm a další, vůbec nic nepocítí. Ani okolní krajina nebude průzkumem žádným způsobem zasažena. OKD v souvislosti s provedením průzkumu neplánuje budování nových staveb ani hloubení jam. Hlušinu neboli odpad z budování podzemní chodby bude OKD vozit na odval Dolu Paskov (Frýdecko-Místecko). Předpokládaná frekvence průjezdu pěti nákladních automobilů za den je srovnatelná s běžným zásobováním obcí

Více informací na webových stránkách www.dulfrenstat.cz.


Doplňující informace

Fakta o Dole Frenštát:

 • Budování Dolu Frenštát (nyní závod Frenštát, který organizačně spadá pod Důl Paskov) bylo zahájeno v roce 1981. Důl nebyl nikdy zprovozněn pro těžbu.
 • Důl se skládá ze dvou jam – jáma číslo 4 má hloubku 943 metrů a jáma číslo 5 má hloubku 1088 metrů. Obě jámy jsou spojené na úrovni hloubky 590 metrů.
 • Ložisko Frenštát - Trojanovice představuje poslední známou větší zásobu černého uhlí jakožto strategické suroviny na území České republiky. Z tohoto důvodu je třeba ložisko chránit před znehodnocením a neučinit nevratné kroky, aniž by stát věděl, jak významné tyto zásoby jsou.
 • Společnost OKD coby správce dobývacího prostoru v lokalitě Frenštát má povinnost zajistit, aby nedošlo k znehodnocení ložiska. OKD zde provádí zejména čerpání důlní vody, větrání a nezbytné opravy, za což ročně vynakládá až 60 milionů korun.

Další kroky OKD v souvislosti s průzkumem ložiska Frenštát–Trojanovice:

 • Plánovaný průzkum ložiska má za cíl zpřesnit informace o geologických podmínkách, celkových zásobách a kvalitě černého uhlí i plynu.
 • Povolení k průzkumu ložiska vydává Obvodní báňský úřad v Ostravě. Než OKD podá žádost o povolení, chce si potvrdit předpoklady, že průzkum nebude mít žádný vliv na obyvatele a životní prostředí v okolí Frenštátu.
 • Před podáním žádosti na obvodní báňský úřad OKD předloží na Ministerstvo životního prostředí ČR dokumentaci EIA dokládající vliv projektu na životní prostředí.
 • Nyní společnost OKD vyzve Správu Chráněné krajinné oblasti Beskydy k vyjádření k záměru průzkumu. Toto vyjádření je povinnou součástí dokumentace EIA.
 • Projekt průzkumné ražby je plánován na období čtyř let. Na technickou přípravu průzkumu je počítán jeden rok, samotná ražba zabere dva a půl roku a vyhodnocení zjištěných údajů minimálně šest měsíců. Po technické stránce půjde o ražbu asi kilometrové štoly přibližně v hloubce 900 metrů na území, kde není žádná zástavba.
 • Díky použití moderních technologií a vzhledem k umístění ložiska průzkum nebude mít vliv na okolí. Lidé žijící v blízkosti dolu nepocítí žádné otřesy ani poklesy. Ani odvoz hlušiny z průzkumných vrtů skokově nezvýší zátěž na místních komunikacích. Počítá se s obvyklou frekvencí 5 nákladních automobilů s návěsem za den.

Co konkrétně znamená proces EIA:

 • EIA je zkratka pro anglický termín Environmental Impact Assessment. Jde o dokumentaci k posouzení vlivu projektů či záměrů na životní prostředí.
 • Posuzování vlivu na životní prostředí je v České republice upraveno zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (poslední novela zákon č. 436/2009 Sb.). Tento zákon vychází z právní úpravy Evropské unie, kde je proces EIA upraven Směrnicí EIA – Směrnicí Rady ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí ve znění:
  • Směrnice Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997 L 73 5 14. 3.1997.
  • Směrnice Evorpského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003.
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009.
 • Proces posuzování je založen na systematickém zkoumání a posuzování možného působení projektu či záměru na životní prostředí ve všech rozhodujících souvislostech. Cílem je zjistit, popsat a vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných projektů či záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví za účelem zmírnění nepříznivých vlivů na životní prostředí.
 • Proces EIA vždy předchází povolení realizace projektu či záměru. Bez závěru tohoto procesu nesmí povolující úřad (např. stavební úřad) rozhodnout o povolení záměru.

Zpět

 

Fotografie

Důl OKD Frenštát - ilustrační obrázek

01

02

03

+ Fotografie

04

05